Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.madecohome.com jest prowadzony przez firmę F.U.R „Świat paneli PERFECT” Robert Pędzijski NIP: 629 213 00 42 z siedzibą pod adresem : ul. Gen. Ziętka 74 41-400 Mysłowice.

Definicje pojęć używanych w regulaminie:

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.madecohome.com przez Sprzedawcę.

Sprzedawca – F.U.R „Świat paneli PERFECT” Robert Pędzijski NIP: 629 213 00 42 z siedzibą pod adresem : ul. Gen. Ziętka 74 41-400 Mysłowice.

Regulamin – Regulamin sklepu internetowego regulujący zasady sprzedaży na stronie internetowej www.madecohome.com.

Klient – Osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamawiający – Klient lub Konsument zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Zamawiającym
a Sprzedawcą.

1.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym www.madecohome.com
 2. Przed zawarciem umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie oraz Polityką Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zasady zawierania umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.madecohome.com, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.
 3. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego Produktu lub Produktów, celem zawarcia umowy sprzedaży powinien dokonać rejestracji lub podać niezbędne dane do realizacji zakupu w systemie sklepu poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Sprzedawcę złożonego zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą e-mailową.(prosimy sprawdzić folder „spam”, jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia)
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru i akceptuje jego postanowienia.
 6. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 8. Sprzedawca wystawia dokument potwierdzający sprzedaż jakim jest paragon (specyfikacja zamówienia) lub faktura VAT.

3. Formy płatności i realizacja zamówienia

 1. Zamawiający ma możliwość dokonania zapłaty:

a) poprzez płatność przelewem – realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy podanym w formularzu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni. Po upływie wskazanego terminu zapłaty zamówienie zostanie anulowane o czym sklep poinformuje klienta za pośrednictwem emaila.

b) poprzez płatność elektroniczną, za pośrednictwem systemu PayU: kartą płatniczą lub poprzez e-przelew – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
Szczegóły dotyczące płatności za pośrednictwem PayU dostępne są na stronie internetowej usługodawcy: https://www.payu.pl/metody-platnosci. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy podanym w formularzu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie
7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty zamówienie zostanie anulowane.

4. Warunki dostawy towarów

 1. Zamawiający w procesie zamawiania towaru może wybrać następujące formy dostawy według następującego schematu:

a) dostawa poprzez przewoźnika – np. firmę kurierską,

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia
  (w szczególności błędny adres, e-mail, numer telefonu), które uniemożliwiają wykonanie umowy przez Sprzedawcę. W przypadku powstania takich wątpliwości odnośnie możliwości realizacji złożonego zamówienia, Sprzedawca podejmie działania w sprawie ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek z jakiego dokonano przelewu.
 2. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.
 3. W momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail lub SMS pod podany w formularzu nr telefonu z informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki.
 4. Przewidywany czas dostawy wynosi 3-5dni roboczych, jednak sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji po wcześniejszym poinformowaniu klienta mailowo lub telefonicznie oraz po wyrażeniu przez niego zgody.
 5. W przypadku przesłania Towaru za pośrednictwem przewoźnika Konsument, celem ułatwienia ewentualnego rozpatrywania reklamacji, zobowiązany jest sprawdzić w obecności przedstawiciela przewoźnika Towar pod względem kompletności i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych mogących powstać podczas przewozu.
  W przypadku stwierdzenia wad lub braków w Towarze należy sporządzić wraz z przedstawicielem przewoźnika protokół szkody, w którym stwierdzone zostaną wszelkie braki lub wady Towaru.
 6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Zamawiający będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
 7. Potwierdzenie zamówienia – W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów oraz sposobu płatności i odbioru, Zamawiający otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu.
 8. Płatność przelewem – w przypadku kiedy Zamawiający wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
 9. Brak potwierdzenia przelewu – w sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne Zamawiający otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt ze Sklepem i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 1. Kompletacja i wysłanie zamówienia – Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu Zamawiający otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt.
 2. Anulowanie zamówienia – W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Zamawiającego kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z potwierdzeniem anulowania zamówienia.

5. Reklamacje

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Reklamacja może zostać zgłoszona poprzez:

– przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy,

– przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego na adres Sprzedawcy,

– osobiste zgłoszenie reklamacji w siedzibie Sprzedawcy,

– wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 1. Reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko Konsumenta,

– nazwę Towaru oraz datę zakupu,

– datę wystąpienia wady,

– opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

– żądanie Konsumenta.(zwrot zapłaconej kwoty, wymiana na nowy)

 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 2. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą reklamowany Towar należy wraz z reklamacją przesłać na wskazany przez Sprzedawcę adres.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca, jeśli Konsument nie zażąda inaczej, nieodpłatnie usunie wadę lub wymieni Towar na inny, wolny od wad.
 4. Klient, niebędący Konsumentem, w przypadku zgłoszenia reklamacji, zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy dokument potwierdzający zakup reklamowanego Towaru pod rygorem odrzucenia przez Sprzedawcę reklamacji.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
  i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.10. oraz pkt. 6.11.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru do klienta, jeśli umowa obejmuje więcej niż jeden towar i są one dostarczane osobno – od momentu dostarczenia ostatniego z towarów objętych umową.
 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.6.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Sposób złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy – zgodnie z pkt. 5.4.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru w sposób najtańszy, zwykły.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania powyższego terminu, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres wskazany przez Sprzedawcę. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje w przedmiocie wskazanych powyżej możliwości oraz zasady dostępu do właściwych procedur znajdują się na stronach internetowych: Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (http://www.wiih.org.pl), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (http://www.uokik.gov.pl).

8. Ochrona danych

Dane klientów są zbierane, przetwarzane i chronione w sposób opisany w polityce prywatności.

9. Postanowienia końcowe

1.Regulamin może ulec zmianie. Zmieniony regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia dokonanej zmiany i nie narusza zasad, na których zostały zawarte dotychczasowe umowy sprzedaży. Każda zmiana będzie publikowana na stronie www.madecohome.com w zakładce Regulamin.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie praw konsumentów.

3.Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: